Algemene voorwaarden Labonovum

Tot stand gekomen op 26 maart 2019.

Labonovum BV, gevestigd Zijakkertje 2, 1906BE te Limmen, geregistreerd bij KVK onder nummer 63191490.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Labonovum BV: ingeschreven bij de KvK onder nummer 63191490.

Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Daarnaast vallen ziekenhuizen, zorginstellingen, apothekers en huisartsenpraktijken onder Bedrijven.

Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Labonovum BV voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand: De Overeenkomst tussen de Wederpartij en Labonovum BV, waarbij in  het kader van een door de Labonovum BV georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Koop op afstand: De Overeenkomst tussen de wederpartij en Labonovum Laboratorium, waarbij in het kader van een door de Labonovum BV georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht: De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen Labonovum BV en de Wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Labonovum BV.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij vallen zowel Consumenten als Bedrijven.

Artikel 1 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Labonovum BV en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Labonovum BV  voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Labonovum BV en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Labonovum BV zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en/of offertes

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van Labonovum BV zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. Labonovum BV kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Labonovum BV daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Labonovum BV anders aangeeft.

Artikel 3 Totstandkoming en duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Labonovum BV.
 2. Partijen zullen de duur en de opzegtermijnen van de Overeenkomst schriftelijk overeenkomen in de Overeenkomst.

Artikel 4 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Labonovum BV de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de  overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Labonovum BV zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Labonovum BV de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vaste prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Labonovum BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Labonovum BV proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Labonovum BV zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Labonovum BV kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Labonovum BV zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

 1. Labonovum BV zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Labonovum BV heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Labonovum BV heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Labonovum BV het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Labonovum BV niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Labonovum BV het recht de uitvoering van die  onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de Labonovum van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Labonovum BV. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Labonovum BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 7. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 Levering

 1. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 2. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 3. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 4. Levering vindt plaats af Labonovum BV of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
 5. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 6. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Labonovum BV de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 7 Leverings- en uitvoeringstermijnen

 1. De levering en/op uitvoering zal plaatsvinden binnen een door de Labonovum BV opgegeven termijn.
 2. Indien voor de levering en/of uitvoering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien Labonovum BV gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Labonovum BV heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van de leverings- of uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Labonovum BV schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Labonovum BV alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Labonovum BV zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Labonovum BV binnen deze termijn niet over tot levering en/of uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 8 Risico-overgang consumenten

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Labonovum BV.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 9 Risico-overgang bedrijven

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Labonovum BV.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 10 Koop en/of Dienstverlening op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.
 2. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.
 3. Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft Labonovum BV het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 4. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Labonovum BV geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 5. In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Labonovum BV het product niet binnen veertien kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.
 6. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen. Indien Labonovum BV niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Labonovum BV geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Labonovum BV in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
 7. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door de Labonovum BV geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.
 8. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Labonovum BV met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Labonovum BV de Dienst volledig heeft verricht.
 9. Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.
 10. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij Labonovum BV heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
 11. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Labonovum BV uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
 12. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Labonovum BV de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Labonovum BV uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Labonovum BV en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Labonovum Laboratorium. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
 13. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 14. diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 15. producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Labonovum BV geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 16. verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 17. hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 18. producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 19. producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 20. producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
 21. producten en/of diensten van persoonlijke aard;
 22. producten en/of diensten op maat gemaakt.

Artikel 11 Prijzen en tarieven

 1. Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij het Product of Dienst vrijgesteld is van BTW.
 3. De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Labonovum BV tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 12 Wijziging prijzen en tarieven

 1. Indien Labonovum BV bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of tarief overeenkomt, dan is Labonovum BV gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien Labonovum BV het voornemen heeft de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
 4. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Labonovum BV rustende verplichting ingevolge de wet;
 5. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 6. Labonovum BV alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 7. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 8. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 9. Labonovum BV zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van de prijs of het tarief in kennis stellen. Labonovum BV zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 13 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Labonovum BV aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een factuur.
 2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Labonovum BV aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 5. Labonovum BV is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats.
 6. Labonovum BV en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Labonovum BV en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Labonovum BV onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Labonovum Laboratorium, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Labonovum Laboratorium, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 4. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Labonovum BV pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Labonovum BV de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 30 dagen te voldoen.
 5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.


Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Labonovum BV in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Labonovum BV totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 16 Opschorting

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Labonovum BV het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is Labonovum BV bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
 3. na het sluiten van de Overeenkomst Labonovum BV omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 4. de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 5. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Labonovum BV kan worden gevergd.
 6. Labonovum BV behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Labonovum BV bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Labonovum BV bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • na het sluiten van de Overeenkomst Labonovum BV omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Labonovum BV kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Labonovum BV kan worden gevergd;
  • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  • de Wederpartij komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Labonovum BV op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien Labonovum BV de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Labonovum BV niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 5. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Labonovum BV geleden schade.

Artikel 18 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Labonovum BV of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Labonovum BV geen invloed kan uitoefenen en waardoor Labonovum BV niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Labonovum BV in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. Labonovum BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Labonovum BV zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel Labonovum BV als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Labonovum BV zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien Labonovum BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Labonovum BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19 Garanties

 1. Labonovum BV garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de Overeenkomst. Labonovum BV garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. Labonovum BV garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. Labonovum BV is ISO 9001  gecertificeerd. Labonovum BV garandeert dat zij aan deze normen voldoet en deze normen in acht neemt.
 4. De Overeenkomst tussen Labonovum BV en de Wederpartij leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatverplichting. Labonovum BV garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.
 5. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 20 Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Labonovum BV is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Labonovum Laboratorium.
 2. Labonovum BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Labonovum BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Labonovum BV is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Labonovum BV kenbaar behoorde te zijn. Labonovum BV is daarnaast niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan door gebruik van de door de Wederpartij verstrekte materialen of hulpmiddelen aan Labonovum Laboratorium.
 4. Indien Labonovum BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Labonovum BV beperkt tot maximaal € 10.000 of tot het bedrag waarop de door Labonovum BV aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Labonovum BV overeenkomstig de verzekering draagt.
 5. De Wederpartij dient de schade waarvoor Labonovum BV aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Labonovum BV te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Labonovum BV vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 21 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Labonovum BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien Labonovum BV door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Labonovum BV zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Labonovum BV en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 22 Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens Labonovum BV en de door Labonovum BV(eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Labonovum BV ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 23 Geheimhouding

Zowel Labonovum BV als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 24 Privacy

 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Labonovum BV verstrekt, zal Labonovum BV zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Labonovum BV mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het
 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Labonovum BV verstrekt, zal Labonovum BV zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Labonovum BV mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken binnen het privacybeleid van Labonovum BV.
 3. Het privacybeleid van Labonovum BV is een integraal onderdeel van de algemene voorwaarden van Labonovum BV.

Artikel 25 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Labonovum BV partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 26 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 63191490.

  Heeft u nog vragen?